حقوق
 
قالب وبلاگ
حالت اول: تصرف عدواني

متصرف عدواني به كسي گفته مي شود كه مالي را از تصرف ديگري

بدون رضايت او خارج مي سازد و خودش به صورت غير قانوني متصرف آن

مي شود.


حالت دوم: ايجاد مزاحمت


حالتي است كه شخص مزاحم بدون آنكه مال را از تصرف متصرف خارج

كند، براي تصرفات او ايجاد مزاحمت مي كند. براي مثال شخصي با ريختن

نخاله هاي ساختماني جلوي در ورودي منزل همسايه، نگذارد صاحب

منزل وارد خانه خود شود. به بيان ساده، شخص مزاحم با اعمال خود براي

تصرفات مالك يا متصرف قانوني، اخلال ايجاد مي كند.


  حالت سوم: ممانعت از حق


در اين حالت شخص نه متصرف عدواني است و نه مزاحم بلكه مانع از آن

مي شود كه صاحب حق از حق خود استفاده كند. براي مثال شخصي

حق عبور از زمين ديگري يا حق استفاده از مجراي آبي ملك او را دارد ولي

آن شخص جلوي آب را گرفته و نمي گذارد آب عبور كند. فرض كنيد دو

واحد از يك آپارتمان انشعاب آب مشترك دارند اما لوله آب از واحد يك عبور

كرده و آنگاه به واحد دومي رسد. مالك طبقه اول نيز با گذاشتن يك زانويي

و بست، مانع از رسيدن آب به طبقه دوم مي شود.

شايد از روي عرف بتوان اين عمل را نوعي مزاحمت دانست ولي از حيث

قانون اين عمل ممانعت از حق است. در دعوي مزاحمت، مزاحم نسبت به

استفاده از مال كه در تصرف ديگري است، خلل ايجاد مي كند در حالي كه

در اينجا بدون آنكه مزاحم استفاده از عين مال شود فقط مانع استفاده

ذيحق از حق عبور يا حق استفاده از مجراي آب و ‎/‎/‎/ مي شود.


[ جمعه دوازدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 1:27 ] [ حقوقدان ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زندگي درك همين اكنون است
زندگي شوق رسيدن به همان فردايي است كه نخواهد آمد
تو نه در ديروزي و نه در فردايي
ظرف امروز پر از بودن توست
شايد اين خنده كه امروز دريغش كردي
آخرين فرصت همراهي با اميد است .